سرویس ها

فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
26 فالوور پنلی اختصاصی توضیحات 6,514  تومان 600000/100 فعال
14 فالوور میکس اینستاگرام توضیحات 6,528  تومان 1000000/100 فعال
5 فالوور اینستاگرام ایرانی توضیحات 25,200  تومان 10000/100 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
22 لایک اینستاگرام توضیحات 2,420  تومان 150000/100 فعال
25 لایک ایرانی توضیحات 6,969  تومان 60000/100 فعال
ویو تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
57 🔥بازدید تک پست فوری تلگرام توضیحات 99  تومان 100000/100 25 دقیقه فعال
82 بازدید تک پست (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 286  تومان 200000/100 فعال
58 بازدید 5 پست تلگرام توضیحات 495  تومان 100000/100 18 دقیقه فعال
59 بازدید 10 پست تلگرام توضیحات 990  تومان 70000/100 9 دقیقه فعال
85 بازدید پنج پست (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 1,320  تومان 200000/100 فعال
60 بازدید 20 پست تلگرام توضیحات 1,980  تومان 70000/100 7 دقیقه فعال
86 بازدید 10 پست (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 2,640  تومان 100000/100 فعال
61 بازدید 50 پست تلگرام توضیحات 4,950  تومان 40000/100 فعال
87 بازدید 20 پست (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 4,950  تومان 100000/100 فعال
62 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 7,150  تومان 15000/300 فعال